Річний звіт про діяльність закладу освіти

ОСНОВНІ ПІДСУМКИ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ЗА 2018/2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
ТА ЗАВДАННЯ НА 2019/2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Кочетоцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Чугуївської районної ради Харківської області здійснює діяльність на підставі ст. 53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, чинного Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту.
За Статутом Кочетоцька ЗОШ І-ІІІ ступенів є загальноосвітнім закладом загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів.
Мова навчання – українська.
Укомплектованість закладу педагогічними кадрами складає 100 %, що досягнуто шляхом виваженого навантаження вчителів з урахуванням їхніх побажань, а також завдяки наявності вчителів-сумісників.
Освітній рівень педагогічних працівників. Вищу та базову вищу освіту мають 90 %. Мають повну вищу освіту 16 вчителів, спеціальну середню освіту має 1 учитель. Чотири вчителі є магістрами.

Освітній рівень педагогічних працівників за категоріями:
Спеціаліст вищої категорії
Солошко Наталія Ігорівна – учитель російської мови та літератури, директор школи;
Васильєва Ніна Миколаївна – учитель образотворчого мистецтва, заступник директора
з навчально-виховної роботи;
Єрмакова Любов Семенівна – учитель фізики;
Коленко Олена Дмитрівна – учитель початкових класів;
Мороховська Наталія Іллівна – учитель початкових класів;
Юрченко Марина Сергіївна – учитель математики;
Нестеренко Геннадій Вікторович – учитель хімії та біології;
Бєлєвцова Оксана Іванівна – учитель української мови та літератури,
Меденець Ольга Вікторівна – учитель початкових класів,
що складає 56 % від загальної кількості вчителів.

Спеціаліст І категорії
Мазняк Ганна Василівна – учитель англійської мови,
Ладовська Оксана Олександрівна – учитель біології та хімії;
що складає 13 % від загальної кількості вчителів.

Спеціаліст ІІ категорії
Чоломбитько Дмитро Сергійович – учитель фізичної культури .
що складає 6 % від загальної кількості вчителів.

Спеціаліст
Філоненко Світлана Дмитрівна – учитель музики;
Кіценко Маргарита Олександрівна – учитель англійської мови;
Даценко Ірина Василывна – педагог – організатор
Пивоварова Катерина Юріївна – учитель початкових класів;
що складає 25 % від загальної кількості вчителів.

Освітній рівень педагогічних працівників
(за категоріями)

Рік

Кваліфікаційний рівень 2016/2017
н.р 2017/2018
н.р 2018/2019
н.р.
Вища 32% 38 % 56 %
І категорія 15% 15 % 13 %
ІІ категорія 15% 15 % 6 %
Спеціаліст 38% 32 % 25 %
Педагогічні звання 26% 39 % 42 %

Стаж педагогічної роботи колективу:
• від 1 до 3 років – 0
• від 3 до 10 років – 3 особи;
• від 10 до 20 років – 6 осіб;
• 20 років і більше –7 осіб.

* Організація атестації педагогічних працівників
Атестація педагогічних працівників проводиться відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України. В перспективному плані розвитку освітнього закладу розроблений план атестації педагогічних працівників.
Процесом атестації керує атестаційна комісія, до складу якої входять учителі вищої категорії, вчителі-методисти, старші вчителі, голова ПК, голова Ради школи. В плані роботи освітнього закладу відображено алгоритм проведення атестації педагогічних працівників, план проведення атестації на поточний рік. Складено плани індивідуальної підготовки педагогічних працівників до атестації, які насамперед передбачають вивчення нормативно – правової документації з питань атестації, розроблено графік проведення відкритих уроків педагогічних працівників, що підлягають атестації. Атестаційна комісія школи вивчає систему роботи й узагальнює досвід роботи вчителів, які проходять атестацію, шляхом відвідування уроків і позаурочних заходів, співбесід з учителями, батьками і учнями, анкетування вчителів, перегляду методичних розробок та інших матеріалів Слід відмітити своєчасність, дотримання термінів проведення атестації та якість оформлення відповідних документів. Протягом останніх років кваліфікаційний рівень учителів зріс.
Згідно результату засідання шкільної атестаційної комісії (протокол № 4 від 15.04.2019) у звітному році було атестовано 6 педагогічних працівника:
1. Бєлєвцову Оксану Іванівну – учитель української мови і літератури, встановлена відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання « старший учитель».
2. Ладовську Оксану Олександрівну– учитель біології, встановлена кваліфікаційна категоріїя « спеціаліст І категорії ».
3. Нестеренко Геннадія Вікторовича –– учитель біології, встановлена кваліфікаційна категоріїя «вища».
4. Меденець Ольгу Вікторівну – учитель початкових класів встановлена кваліфікаційна категоріїя «вища».
5. Мороховську Наталію Іллівну – керівник ГПД, встановлена кваліфікаційна категоріїя « спеціаліст ІІ категорії ».
6. Єрмакова Любов Семенівна – учитель фізики, встановлена відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання « Учитель – методист».

В закладі організована робота згідно плану з вчителями: педагогами – аутсайдерами, педагогами – початківцями, педагогами – фахівцями, педагогами – майстрами.
Учителі, що підлягали атестації, провели цикл відкритих уроків, виховних заходів на яких були присутні члени атестаційної комісії школи.
На травень 2019 року кількість педагогічних працівників, які пройшли атестацію за період з 2016 року складає 13 осіб.

* Підвищення кваліфікації педагогічних працівників:
Професійне самовдосконалення педагогічних кадрів – одне з головних завдань розвитку освітньої системи закладу. В навчальному закладі забезпечені права педагогічних працівників та створені умови для підвищення кваліфікації. В перспективному плані розвитку навчального закладу розроблено план підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Ведеться поточне планування протягом навчального року. За три останні роки підвищили кваліфікацію 15 учителів на курсах підвищення кваліфікації Харківської академії неперервної освіти, що відповідає плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників і фактичного його виконання. Дотримується попередність підвищення кваліфікації відносно атестації педагогічних працівників. Всі педагогічні працівники відповідають фаховій освіті.
У 2018/2019 навчальному році здійснювалась курсова перепідготовка (навчання на курсах післядипломної освіти) та атестація вчителів відповідно до перспективного плану атестації педагогічних кадрів з метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу. Курсову перепідготовку пройшли:
П.І.Б. Курси з якого предмету
Бєлєвцова Українська мова і література
Єрмакова Л.С. Фізика
Меденець О.В. Початкова школа
Ладовська О.О. Біологія

Курси підвищення кваліфікації учителів за 2016-2019 роки

За підсумками підвищення кваліфікації педагогічних працівників попередніх років зібрані статистично – аналітичні матеріали. У системі методичної роботи передбачені заходи, які сприяють підвищенню кваліфікаційного рівня вчителів: семінари, педради, конференції, конкурси, педагогічні читання, індивідуальна робота. Адміністрацією школи складається план вивчення стану викладання предметів, методичного та теоретичного забезпечення освітнього процесу вчителем, який атестується. Відповідно до складеного перспективного плану адміністрацією школи вивчається: досвід роботи вчителя, рівень знань, умінь і навичок учнів, рівень позакласної роботи вчителя з даного предмету.
Підвищили свою педагогічну майстерність шляхом курсової перепідготовки учителі:
Роки 2016 2017 2018
Кількість учителів 6 5 4

В систему методичної роботи впроваджується комплекс заходів, спрямованих на становлення вчителя як суб’єкта професійної інноваційної діяльності та освоєння ним освітніх інновацій. Робота з педагогічними працівниками планується на основі моніторингових досліджень. Проведено анкетування вчителів за темами: «Нормативно – методичне забезпечення навчально – виховного процесу»; «Контролююча функція»; «Контроль засвоєння змісту навчання»; «Сучасний урок»; «Ознаки відставання з предмету та шляхи їх подолання»; «Оцінка власної професійної діяльності»; «Готовність до здійснення інноваційної діяльності».
Паралельно з курсовою перепідготовкою широко застосовуються можливості самоосвітньої діяльності вчителів: кожен педагог займається самоосвітою згідно з планом індивідуальної методичної діяльності педагога.
Методичний рівень вчителів постійно підвищується. Проводяться засідання педагогічної ради, методичної ради, тренінгові заняття, проблемні семінари, педагогічні читання, проводяться наради.
Показником методичної роботи з самоосвіти є й участь у різноманітних педагогічних конкурсах, але слід відмітити, що протягом останніх 3 років учителі не брали участь у конкурсі «Учитель року».
Вчителі мають публікації особистих наробок в друкованих виданнях:
Назва інноваційної технології ПІБ вчителя, який впроваджує Предмет Друковані праці з досвіду роботи, результати участі в обласні виставці-презентації педагогічних ідей та технологій
Використання інновацій: ейдетика і мнемотехніка на уроках в початковій школі Мороховська Н.І. Українська мова (навчання грамоти) Учительський журнал
Он – лайн»
30.11. 2016 р.

Розробка уроку «Частка не з дієсловами» Бєлєвцова О.І. Українська мова та література

Опублікування матеріалів в освітньому проекті «На урок»
(сертифікат № ДБ-1811762 від 19.11.2018)
Методична розробка: Літературно-мистецьке свято, спрямоване на вшанування творчої спадщини Тараса Шевченка та відродження національної духовності у 6 класі Бєлєвцова О.І. Українська мова та література

Сайт «Всеосвіта»
(№ КВ 23246-13086 від 19.04.2018)

«Розробка уроку з математики, 6 клас, «Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу з теми «Коло та круг». Розв`язання прикладних задач»;
Розробка уроку з алгебри «Найпростіші перетворення графіків функцій» (9 клас)»

«Використання технології критичного мислення на уроках математики» Юрченко М.С. Учитель математики «Учительський журнал – on line» видавництва «Основа», 2018 р.
«Актуальні проблеми навчання і виховання молодших школярів» Пивоварова
К.Ю. Учитель початкових класів Матеріали розміщені на сайті кафедри української мови Харківського педагогічного університету.
Всі учителі закладу зареєструвалися в освітньому проекті «На урок».
Фестиваль «добрих практик» освітян Харківщини «Майстри педагогічної справи» (Єрмакова Л.С., учитель фізики, ІІІ місце в області; Ладовська О.О., учитель біології; Нестеренко Г.В., учитель біології; Бєлєвцова О.І., учитель української мови та літератури; Меденець О.В., учитель початкових класів)

Фестиваль « Добрих практик».
* Впровадження інноваційних педагогічних технологій у освітній процес. Організація науково-дослідницької роботи:
Інноваційна освітня діяльність закладу характеризується пошуком нових і вдосконаленням існуючих концепцій, принципів, підходів до освіти. Впровадження інноваційних педагогічних технологій дозволяє здійснити перехід від традиційного до особистісно – орієнтованого й компетентнісного підходів до організації освітнього процесу, підвищує інтерес педагогів до застосування інноваційних технологій у вирішенні проблем практичної освіти. Вчителі школи впроваджують в освітній процес елементи проектної, інтерактивної технології навчання, використовуються комп’ютерні технології. Вчителі працюють над методичними темами:
– Використання інновацій: ейдетика і мнемотехніка на уроках в початковій школі
– Пошуково –дослідницькі завдання випереджувального характеру (індивідуальні та групові)
– Арт-терапія як засіб розвитку творчих здібностей дитини на уроках музичного мистецтва
– Технологія проектного навчання
– Здоров`язберегаючі технології на уроках з основ здоров`я як складова гармонійного розвитку учнів
– Розвиток зв’язного мовлення: навчаємо творчості
– Розвиток критичного мислення на уроках математики.
Перед впровадженням цих технологій проводяться психолого-педагогічні семінари, тренінги з вчителями, відбувається обмін досвідом під час взаємовідвідування уроків, узагальнюється матеріал, надаються методичні рекомендації.
* Організація методичної роботи та її результативність
Діяльність методичної роботи закладу спрямована на підвищення рівня професійної майстерності вчителів, активізацію педагогічних досліджень, збільшення кількості і покращення якості науково – методичних розробок, створюваних педагогами – практиками.
Роботу педагогічного колективу було спрямовано на продовження реалізації методичної теми «Формування професійної мобільності педагогічних працівників закладу в умовах упровадження нових державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти».
З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення керівництва методичною роботою в школі була створена методична рада (наказ по школі від 31.08.2018 № 1), до складу якої ввійшли, заступник директора з навчально-виховної роботи, керівники шкільних методичних об’єднань, учителі-методисти.
В рамках реалізації методичної теми були проведені такі заходи:
• інструктивно-методичні наради;
• індивідуальні консультації;
• педагогічні ради;
• засідання методичних об’єднань;
• предметні тижні;
• семінар «Концепція Нової Української школи»;
• педагогічні читання «Українська школа майбутнього твориться уже сьогодні» (жовтень 2018);, «Компетентний учитель – запорука реалізації компетентного підходу до сучасного освітнього процесу» (лютий 2019);
• Методичні декади:
– Методичний диспут-тренінг на тему «Мій творчий шлях у школі»» (листопад 2018)
– Круглий стіл «Педагогічна творчість: її стимули та можливості» (березень 2019);
• Фестиваль «добрих практик» освітян Харківщини «Майстри педагогічної справи» (Єрмакова Л.С., учитель фізики, ІІІ місце в області; Ладовська О.О., учитель біології; Нестеренко Г.В., учитель біології; Бєлєвцова О.І., учитель української мови та літератури; Меденець О.В., учитель початкових класів)
Інтерактивна школа творчого вчителя, вебінари з навчальних предметів (Мазняк Г.В., учитель англійської мови; Пивоварова К.Ю., учитель початкових класів, учителя початкових класів, Юрченко М.С., учитель математики; Бєлєвцова О.І., учитель української мови та літератури; Васильєва Н.М, учитель основ здоров’я), інтернет – олімпіади «На урок» (Юрченко М.С., учитель математики; Бєлєвцова О.І., учитель української мови та літератури; Мазняк Г.В., учитель англійської мови).
Напрямки методичної роботи:
• Кадрове та науково – методичне забезпечення освітнього процесу;
• Створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників;
• Проведення системних методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, виявлення перспективного педагогічного досвіду та участь у його вивченні, узагальненні та впровадженні;
• Вивчення та впровадження в практику нових освітніх технологій.
У освітньому процесі реалізуються основні завдання методичної роботи закладу: сприяння розвитку навичок самостійної роботи вчителя з метою безперервного підвищення кваліфікації й удосконалення педагогічної майстерності, розвиток учительської творчості, формування інтересу до сучасних наукових ідей, покращення методичної підготовки педагогічних кадрів, реалізація творчого підходу в роботі вчителя та учнів, реалізація нових підходів у виборі методів та засобів навчання. Керує та спрямовує методичну роботу у школі методична рада, членами якої є вчителі, які мають вищу кваліфікаційну категорію та педагогічні звання, керівники шкільних методичних об’єднань, творчих груп.
В закладі в наявності основні документи про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами. Щорічно видається наказ по закладу «Про організацію методичної роботи школи». На засіданнях методичної ради розглядаються такі питання, як циклограма методичної роботи, моніторингові дослідження у школі, затвердження плану вивчення та узагальнення перспективного педагогічного досвіду, діяльність методичних об’єднань учителів, застосування інформаційно – комунікативних технологій на уроках тощо.
Керівники методичних об’єднань щорічно складають плани роботи й та надають аналітичні матеріали про результати навчальних досягнень учнів та результативність методичної роботи.
В роботі шкільних методичних об’єднань передбачається актуальність вибраних для вивчення питань, співзвучність проблемам, що вирішуються на рівні школи і району, питання для розгляду зумовлені висновками з відвіданих адміністрацією школи уроків, вимогами сучасної педагогічної та методичної науки щодо проведення уроків, організації позакласної роботи з предмета, підвищення професійної майстерності, впровадження перспективного педагогічного досвіду
Робота методичних об`єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя. Були проведені заплановані засідання методичних об`єднань, на яких обговорювалися як організаційні питання (підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних робіт, розгляд завдань до ДПА).
Упродовж навчального року працювало 4 шкільних методичних об’єднань. На достатньому рівні працювали методоб’єднання учителів початкової школи (керівник – Коленко О.Д.), природничо-математичного циклу (керівник – Єрмакова Л.С.), гуманітарного циклу (керівник – Мазняк Г.В.), класних керівників (керівник –Юрченко М.С.).
В цілому роботу шкільних методичних об`єднань у 2018/2019 навчальному році можна вважати задовільною.
В навчальному закладі розроблено перспективний план вивчення стану викладання предметів інваріантної частини робочого навчального плану Згідно з планом роботи протягом року проводились предметні тижні з української мови, з основ здоров`я, з трудового навчання (початкові класи), фізики, фізичної культури, англійської мови. Було складено плани заходів у рамках тижнів, учителі проводили різноманітні позаурочні заходи з учнями. За результатами вивчення стану викладання предметів інваріантної частини видаються довідки, накази, де аналізуються навчально – виховна робота вчителя, психологічний клімат на уроці, педагогічний такт учителя, якість знань, умінь і навичок учнів з предмету, об’єктивність виставлення семестрових та річних балів, використання наочності, технічних засобів навчання, ведення вчителем шкільної документації, дотримання санітарно – гігієнічних вимог тощо.
За результатами навчальних досягнень учнів за І та ІІ семестри та навчальний рік проводиться моніторинг (порівняльний аналіз рівня навчальних досягнень учнів), узагальнення результатів державної підсумкової атестації. Це дає можливість спостерігати за динамікою зростання чи спадання рівня навчальних досягнень учнів закладу, окремого учня з усіх предметів.
Учні школи брали участь у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіадах, результати свідчать про наступне:
Переможці ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології:
Нестеренко Геннадій Вікторович
Прізвище, ім’я та по батькові учня Клас навчання Кількість набраних балів Місце, зайняте на ІІ етапі
Колесниченко Валерія Дмитрівна 9 41.2 ІІ
Костенко Ілона Олексіївна 11 49,7 ІІ

Переможці ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади: з української мови та літератури:
Бєлєвцова Оксана Іванівна
Прізвище, ім’я та по батькові учня Кількість набра
них балів Місце,
зайняте на ІІ етапі
Хубежов Артур Заурович 22 ІІІ
Кандубін Максим Віталійович 26,5 ІІІ
Переможці ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади: з економіки:
Юрченко Марина Сергіївна
Прізвище, ім’я та по батькові учня Кількість набра
них балів Місце, зайняте на ІІ етапі
Колесниченко Валерія Дмитрівна 14 ІІІ
Переможці ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання:
Єрмакова Любов Семенівна
Прізвище, ім’я та по батькові учня Кількість набран
их балів Місце, зайняте на
ІІ етапі
Ковалик Анна Сергіївна 57 ІІІ
Костенко Ілона Олексіївна 63 ІІІ

Переможці ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики: Єрмакова Любов Семенівна
Прізвище, ім’я та по батькові учня Кількі
сть набра
них балів Місце, зайняте на ІІ етапі
Мазняк Дмитро Олександрович 10 І
Кандубін Максим Віталійович 6,5 ІІІ

Переможці ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії:
Нестеренко Геннадій Вікторович
Прізвище, ім’я та по батькові учня Кількість набра
них балів Місце, зайняте на ІІ етапі
Мазняк Дмитро Олександрович 33,4 ІІ

Аналіз результатів предметних олімпіад з базових дисциплін і МАН свідчить, що кількість наших перемог в районних етапах зменшилась на 2 % у порівнянні з минулим роком. Загальний показник – 13 місце.
Це свідчить про те, що недостатня робота проводилася учителями – предметниками з обдарованими дітьми. Учителі не дотримуються графіку проведення підготовчих занять до олімпіад.
Результати моніторингових досліджень відображаються в аналітичних довідках, аналітичній частині плану роботи школи за минулий рік та обговорюються на засіданнях методичної ради школи, методичних об’єднань.
Державна підсумкова атестація та ЗНО в закладі пройшли організовано, рівень навчальних досягнень учнів підтверджено результатами річних контрольних робіт, державної підсумкової атестації та ЗНО. Великої розбіжності між результатами контрольних робіт і річним оцінюванням, ДПА,ЗНО не спостерігається.

Українська мова та література
Учитель: Бєлєвцова О.І.

Дані вищенаведеної таблиці показують, що результати ДПА співпадають з результатами річної 2018/2019 н.р. Такі учні, як Кандубін М. і Колесниченко В. підвищили рівень знань з достатнього на високий; Бородін Є., Бородін О., Корнієнко І. – з 5 на 6 балів, Костючок О., Онацький Я., Милевська С. – з 4 на 5 балів.
– диктант є основною формою перевірки орфографічної і пунктуаційної грамотності;
– семестрове оцінювання відбувається за такими показниками: говоріння й письмо (діалогічне й монологічне мовлення), читання вголос, мовні знання і вміння (тести), ведення зошитів. На основі семестрових балів виводиться річний бал.

Математика
Учитель: Юрченко М.С.

У 2018/2019 навчальному році в 9-А класі навчалося 11 учнів, якість знань становить 27,3%. По результатам державної підсумкової атестації якість знань – 27,3%.
Кандубін М., за результатами ДПА підвищив оцінку на 1 бал і має оцінку 10; за результатами річного оцінювання – 9 балів.
Горбунов М., за результатами ДПА підвищив оцінку на 1 бал, але в рамках одного рівня навчальних досягнень: річна – 4, ДПА – 5.
Ковалик А., за результатами ДПА знизила оцінку на 1 бал, але в рамках одного рівня навчальних досягнень: річна – 8, ДПА – 7.
Решта учнів класу підтвердили свої оцінки.

Результати річного оцінювання та державної підсумкової атестації з математики учнів 9-А класу

Результати порівняльного аналізу свідчать про відповідність результатів державної підсумкової атестації з річним оцінюванням.

Біологія
У 2018/2019 навчальному році в 9-А класі рівень навчальних досягнень складає з біології 27 %, з ДПА – 27 %. Дані вищенаведеної діаграми показують, що результати ДПА співпадають з результатами річного навчального балу.
Кандубін Максим підвищив свій результат на 1 бал. Решта учнів 9-А класу підтвердили річні бали.
ДПА учнів 4-А клас

У 2017/2018 навчальному році в 4-А класі навчалося 19 учнів.
ДПА з української мови та літературного читання складали 19 учнів.
Рівень навчальних досягнень 19 учнів 4-А класу становить 60 %.
Рівень навчальних досягнень з української мови становить 68 %, а літературного читання – 90 %.
За результатами ДПА з української мови та літературного читання – 74 %.
Три учні знизили результат (Близнюков Кирило, Карпусь Іван, Костоглодов Ярослав), Середа Микита результат підвищив.
ДПА з математики складали 19 учнів.
Рівень навчальних досягнень з математики становить 74 %.
За результатами ДПА – 78 %.
Кислинська Олександра підвищила результат.

Висновок:
Результати порівняльного аналізу свідчать про відповідність результатів ДПА з річним оцінюванням.
Результати ЗНО випускників 2019 року

Українська мова
№ ПІБ
учня Результат за шкалою 100-200 балів Річна ДПА
1 Болотченко Ігор Сергійович 119 5 5
2 Костенко Ілона Олексіївна 148 7 7
3 Кравченко Богдан Ігорович – 4 –
4 Левченко Кирило Олександрович 141 6 7
5 Ушатюк Єлизаветта Іванівна 149 7 9
6 Харковий Вадим Володимирович 152 6 8
Висновок: Ушатюк Є. та Харковий В. підвищили свої результати на 2 бали, а решта учнів підтвердили .
Математика
№ ПІБ
учня Результат за шкалою 100-200 балів Річна ДПА
1 Болотченко Ігор Сергійович 117 4 5
2 Костенко Ілона Олексіївна 135 7 6
3 Кравченко Богдан Ігорович – 4 –
4 Левченко Кирило Олександрович 104 4 4
5 Ушатюк Єлизаветта Іванівна 114 6 5
6 Харковий Вадим Володимирович 137 6 6
Висновок: Всі учні підтвердили свої результати, Костенко І. знизила результат на 1 бал.
Біологія
№ ПІБ
учня Результат за шкалою 100-200 балів Річна ДПА
1 Болотченко Ігор Сергійович 116 5 5
2 Костенко Ілона Олексіївна 155 8 8
3 Кравченко Богдан Ігорович – 4 –
4 Левченко Кирило Олександрович 144 5 7
5 Ушатюк Єлизаветта Іванівна 125 5 6
6 Харковий Вадим Володимирович 155 5 8
Висновок: 4 учні підтвердили свої результати, Левченко К. та Харковий В. підвищили на 2 бали.
(Додаток 1: Кваліметричні моделі результатів ЗНО випускників 2019 року)
* Профорієнтаційна робота
У школі проводиться профорієнтаційна робота. На уроках фізики, хімії, біології, економіки, географії, трудового навчання учні мають змогу отримати уявлення про світ професій, виявити внутрішні ресурси, необхідні для певного роду професій, сформувати професійні наміри.
Класними керівниками проводяться лекції і бесіди із проблем підготовки до життя у ринкових умовах. У шкільній бібліотеці оформлено куточок профорієнтації «Все про професії», підтримується зв’язок з районним центром зайнятості населення, наявні стенди «Барометр професій», працює термінал.

Матеріально – технічна та навчально – методична база
* Загальний стан будівель та приміщень навчального закладу:
Територія школи розташована на земельній ділянці площею 0,6 га. Зонування школи відповідає „Державним санітарним правилам планування та забудови населених пунктів”. Фізкультурна спортивна зона має футбольне поле, бігову доріжку, стрибкову яму та нестандартне обладнання для занять гімнастикою, спортивний майданчик.
Будівля школи зведена в 1974 році.
Стан каналізаційної системи, системи опалення – задовільний; віконні блоки будівлі школи потребують заміни на металопластикові.
Щорічно проводяться поточні ремонти шкільних приміщень за рахунок добровільних внесків батьків, коштів районного бюджету.
Щороку готовність навчального закладу до нового навчального року затверджена актами прийому.
Санітарно – гігієнічні умови у навчальному закладі створюються відповідно до державних санітарних правил і норм 5.5.2.008 – 2001р. «Влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально – виховного процесу». Усі навчальні приміщення мають природне освітлення . Питна вода відповідає ГОСТУ 2878-82 «Вода питна. Методи аналізу».
Технологічне устаткування харчоблоку відповідає проектним нормам. Харчоблок обладнаний електроплитами, холодильниками, електричною м’ясорубкою, жарочною шафою, електричним котлом для підігріву води на 200 л., але потребують заміни пательня, шафа розжарювання, м’ясорубка. В 2017 році замінена електрична плита, придбаний тістозамішувач. Обідня зала обладнана на 60 місць, столи мають гігієнічне покриття. Столовий посуд в достатній кількості.

* Зовнішня естетична культура навчально-виховного закладу:
Зонування пришкільної території відповідає «Державним санітарним правилам планування та забудови населених пунктів». Фізкультурно – спортивна зала має футбольне поле з трав’яним покриттям і рівною поверхнею, металеві конструкції для занять гімнастикою, баскетбольний майданчик. У належному стані знаходяться зелені насадження та спортивний майданчик. Шкільна територія розміщена віддалено від проїжджої частини. На території школи є квітник, за яким доглядають учні школи. Зовнішній вигляд будівлі школи у належному естетичному стані. Відремонтовано відмостки. Територія закладу постійно прибирається.
У освітньому процесі заклад загальної середньої освіти керується «Рекомендаціями щодо порядку використання державної символіки в державних закладах України». В школі створено куточок державної символіки. В класах є наочність з державної символіки. Інтер’єр школи, рекреації, всі інформаційні матеріали, стенди оформлені державною мовою з використанням державної символіки.
В школі є Гімн, Герб, Прапор України, дотримується встановлений порядок їх використання.

* Дотримання техніки безпеки, охорони праці
Робота педагогічного колективу школи з охорони праці організована і ведеться згідно із Законом України «Про охорону праці» та Положенням «Про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти», затвердженого наказом МОН України №563 від 01.08.2001.
Наказами по школі призначені відповідальні за роботу з охорони праці й техніки безпеки, за протипожежний захист, за безпечне використання електрообладнання, за безпечну експлуатацію будівель, споруд та інженерних мереж закладу.
В усіх навчальних кабінетах в наявності інструкції з техніки безпеки. При виконанні практичних робіт з фізики, хімії, трудового навчання, на уроках фізичної культури учасники навчально – виховного процесу дотримуються інструкцій та правил техніки безпеки об’єктів.
Необхідні інструктажі з учнями, педагогічним та технічним персоналом проводяться регулярно та фіксуються у відповідних журналах з охорони праці. Проводяться заходи щодо створення безпечних умов праці та навчання в шкільних кабінетах і службових приміщеннях. В школі обладнаний протипожежний щит. Школа забезпечена необхідними засобами пожежогасіння (вогнегасниками) на 30%. В кабінеті хімії легко займані речовини зберігаються в металевій шафі.
Стан електромережі й контурів заземлення перевірено, про що складено протокол з висновками:
– вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах і заземленнях магістралей і устаткування відповідає нормі;
– перевірка ізоляції електрообладнання відповідає вимогам норм ПУЕ ПТЕ ПБЕ електроустановок споживачів;
– перевірка повного опору перлі «фаза – нуль» відповідає нормі.
В школі затверджено план евакуації на випадок виникнення пожежі. Розроблена система повідомлення на випадок виникнення пожежі (3 довгих дзвінки).
Кожен рік проводяться навчальні заняття з цивільного захисту.
Заклад має паспорт санітарно-технічного стану, який ведеться згідно з вимогами. Акти районної санітарної епідеміологічної станції щодо перевірки повітряно-теплового режиму, освітлення свідчать про дотримання норм в цих питаннях. Санітарний стан закладу задовільний, працює водопостачання, каналізація, котельня на твердому палеві. В нічний час територія закладу частково освітлена. Створені безпечні умови праці для працівників та навчання для учнів. Випадків, пов’язаних з порушенням техніки безпеки не зафіксовано.

* Стан матеріально-технічного забезпечення навчальних кабінетів, лабораторій, спортмайданчиків.
Стан матеріально-технічної бази закладу, зокрема комплектування обладнанням навчальних кабінетів, в цілому відповідає єдиним вимогам до організаційно-педагогічних умов функціонування цих приміщень. Навчальні кабінети забезпечені необхідним обладнанням відповідно до типових переліків на 70%.
Всі класні кімнати обладнані необхідними меблями, але застарілими. Навчальні класи частково оснащені наочністю для забезпечення виконання державних навчальних програм. У школі проводиться робота, метою якої є привернути увагу школярів та їх батьків до рівня матеріально-дидактичної бази навчальних кабінетів, активізувати роботу учнівських активів кабінетів, залучити їх до оновлення, розробки інноваційних зразків дидактичних матеріалів.
Для зберігання інвентарю для прибирання виділено окремі приміщення.
Заклад має необхідні гімнастичні снаряди (кінь, козел), гімнастичні мати, канат, волейбольну сітку, баскетбольні, волейбольні та футбольні м’ячі (в недостатній кількості).

* Забезпечення сучасною комп’ютерною технікою:
Ряд сучасних обставин глибоко змінюють економіку і суспільство. Це – глобалізація і проява нових промислово – розвинених країн; демографічна ситуація, обумовлена старінням населення; швидкі зміни на ринку праці; стрімкий розвиток інформаційних технологій та їх використання у професійному та приватному житті.
На сьогодні школа всього на 9% забезпечена необхідними технічними засобами навчання. Списаний був НКК 10+1 . Залишився діючим кабінет в комплектації 5+1, сканер, принтер. Для того, щоб ефективно проводити освітній процес, давати високу якість знань, умінь і навичок, тримати на достатньому рівні освітні послуги, необхідне придбання нового комп’ютерного класу.
Кількість учнів та педагогічних працівників на 1 персональний комп’ютер :
– кількість учнів – 5; учителів – 3 на один комп’ютер
Кабінет підключено до мережі Інтернет.
По школі всього встановлено і використовується: 2-DVD, 4 –TV, 2 музичні центри.
Вищезазначений арсенал використовується у повному обсязі на відкритих уроках вчителів, виховних заходах, районних семінарах, тренінгах, конференціях, майстер – класах, тощо. На уроках використовуються комп’ютери. В закладі введено електронний документообіг. Програмове забезпечення відповідає навчальним програмам.
Кабінет інформатики має вільний доступ для вдосконалення комп’ютерної грамотності вчителів та дітей після 14-00.
80% вчителів володіють персональним комп’ютером на рівні користувача, створюють мультимедійні презентації та використовують їх в освітньому процесі.

* Забезпеченість навчально-методичною та довідковою літературою, ефективність їх використання.
Освітній процес у початковій школі забезпечено підручниками на 97 %, у 5-9 класах на 92 %, що свідчить про повноту та своєчасність подання заявки на підручники. Книжковий фонд становить 11415 примірників з яких 1818 – підручники. В наявності інвентарна книга бібліотечного фонду. Навчально – методична та довідкова література відповідає переліку, рекомендованим Міністерством освіти і науки України. Бібліотекарем закладу ведеться книга сумарного обліку бібліотечного фонду, реєстраційна картотека руху підручників, книга обліку виданих підручників за класами, книга обліку книг, прийнятих від учнів замість загублених, формуляри читачів, вкладиші у формуляри. В наявності план роботи бібліотеки. Існують єдині вимоги користування бібліотечним фондом: каталогом, підручниками, літературою. У бібліотеці для кожного класу представлена науково-методична література для забезпечення якісного вивчення предметів, література з позакласної роботи, довідкова література, яка сприяє організації роботи з обдарованими дітьми.
Щорічно проводиться організована підписка на періодичні видання.

Фінансове забезпечення діяльності закладу
Адміністрацією закладу освіти ретельно використовується кошторис з усіх статей, як результат цієї роботи – вся фінансово-господарська діяльність школи ведеться відповідно до Інструкції про бухгалтерський облік у бюджетних установах, існуючих нормативно-правових актів та наказів по навчальному закладу. Документи, що відображають фінансово-господарську діяльність, ведуться правильно і достовірно. Своєчасно оприбутковуються та списуються матеріальні цінності. Відсутні факти порушень фінансової дисципліни.
Діяльність ради школи спрямована на залучення спонсорських коштів, пошук фінансових джерел для розвитку закладу, залучення коштів для проведення ремонтних робіт та естетичного оформлення приміщень закладу. Директор закладу щорічно звітує перед громадськістю про одержану спонсорську допомогу та про використання благодійних внесків.
Окрім державних коштів, джерелами фінансування є надходження від батьків.
Кількість витрачених коштів на підготовку закладу до 2017/2018 н.р. 48560грн.
в тому числі: бюджетних __ 27000 грн. __
спонсорських ___-___
батьківських 18560 грн.
зароблених закладом _3000 грн.

Ефективність освітнього процесу
* Рівень навчальних досягнень учнів за результатами річного оцінювання
За останні три роки рівень навчальних досягнень складає від 36%, 32%, 30 %.

Так, у порівнянні з 2017/ 2018 н.р., рівень навчальних досягнень учнів знизився на 2 % і складає 30 %. За спостереженнями практичного психолога школи Ліщини Ю.А.,зменшився процент зацікавленості учнів до навчання, до участі в предметних олімпіадах та конкурсах. Спостерігається перевантаження учнів обсягом домашніх завдань.

Результативність участі учнів у міжнародних, всеукраїнських, обласних, районних олімпіадах, турнірах, конкурсах, Малої академії наук тощо.

Під час проведення II районного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін учні школи показали результати середнього та достатнього рівнів, що свідчить про те, що вчителі – предметники проводять недостатню роботу по підготовці учнів до олімпіад, не працюють з обдарованими дітьми.
Участь учнів у Малій академії наук
Рік Кількість учнів Переможці районного етапу Учасники обласного етапу Регіональний
етап
2016/2017 1 1 – –
2017/ 2018 1 – – –
2018/2019 1 1 1 –

В школі організована робота з обдарованими дітьми не в повній мірі. Наявна програма, заходи, але робота була нерезультативною. Учень 9-Акласу Кандубін Максим брав участь у районному (І місце) та обласному етапі МАН на тему «Дослідницька робота як засіб активізації творчих здібностей учнів», у вигляді реферату ( учитель Єрмакова Л.С.).
Вчителі залучали учнів до активної участі у Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості імені Т.Г.Шевченка, які показали навички та вміння декламування віршів.

Результати виховної роботи
Виховна робота у 2018/2019 навчальному році була спрямована на реалізацію цілей та завдань, визначених такими нормативними документами:
• Конституція України
• Закон України “Про освіту”
• Закон України “Про загальну середню освіту”
• Закон України “Про позашкільну освіту” (від 22.06.2000 №1841-ІІІ)
• Державна національна програма “Освіта” (“Україна XXI століття”)
• Концепція загальної середньої освіти
• Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті
• Національна програма «Діти України» (Указ Президента України від 24.01.2001 № 42/2001)
• Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Колектив школи працював над проблемою: «Інноваційні підходи до національно-патріотичного виховання та громадянського ставлення особистості», а саме:
– утвердженні принципів загальнолюдської моралі, формуванні морально – етичних якостей;
– вихованні духовної культури дитини, створенні умов для вільного вибору нею своєї світоглядної позиції;
– формуванні творчої, всебічно розвиненої, відповідальної, працелюбної особистості;
– розвитку індивідуальних здібностей, талантів, забезпеченні умов їх самореалізації;
– забезпеченні високої художньо-естетичної освіченої особистості, формуванні у підростаючого покоління інформаційної культури, погляду на книгу та інші види інформації як найважливіший засіб розвитку й самореалізації особистості;
– вихованні поваги до Конституції, Законів України, національної символіки;
– забезпеченні повноцінного фізичного розвитку дітей, охорони та зміцнення їх здоров’я.

Основними завданнями у 2018/2019 навчальному році були:
• Забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та соціальних вимог.
• Підвищення соціального статусу виховання у системі освіти закладу, зміцнення й розвиток виховних функцій закладу.
• Забезпечення взаємодії закладу з усіма соціальними інститутами щодо виховання дітей та учнівської молоді, розширення складу суб’єктів виховання, посилення координації їхніх зусиль.
• Посилення ролі сім’ї у вихованні дітей, зміцнення її взаємодії з закладом.
• Розвиток учнівського самоврядування в закладі, використання нових форм реалізації виховного потенціалу дитячого та молодіжного руху.
• Оптимізація змісту і форм виховного процесу.
• Збереження та покращення фізичного, психічного та соціального здоров’я особистості.
• Попередження та локалізація негативних впливів факторів соціального середовища на особистість.
• Формування досвіду гуманістичних відносин на основі засвоєння та реалізації в повсякденному житті етичних норм і гуманної моралі.
• Психологізація як здатність враховувати у комплексі всі зовнішні й внутрішні впливи на дитину й одночасно творити духовно-творче розвивальне середовище, нейтралізуючи негативні з них та посилюючи позитивні.
• Залучення дітей до розв’язання суспільно значущих і особистісних життєвих проблем, формувати досвід громадянської поведінки.
• Розвиток творчого потенціалу всіх суб’єктів навчально-виховного процесу.
• Життєтворчість як здатність забезпечити дитині можливість облаштувати власне життя, творити колективні та міжособистісні взаємини.
• Педагогічна культура вчителів і учнів невід’ємними особливостями якої є людяність, інтелігентність, толерантність, розуміння, здатність до взаємодії.
• Педагогічний захист й підтримка дітей у розв’язанні їхніх життєвих проблем та в індивідуальному саморозвитку, забезпечення їхньої особистісної недоторканності та безпеки.
• Самореалізація людини в особистісній, професійній та соціальній сферах її життєдіяльності.
Для реалізації цих завдань у школі був розроблений план виховної роботи, що охопив усі напрямки виховання.
• ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;
• ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей;
• ціннісне ставлення до праці;
• ціннісне ставлення до мистецтва;
• ціннісне ставлення до природи;
• ціннісне ставлення до себе.
Було організовано участь у календарних, традиційних шкільних святах, заходах, конкурсах, а саме:
– Пивоваровою К.Ю. було проведено виховний захід Свято дружби «У дружбі нана сила», Юрченко М.С – гра «Безпека людини в екстремальних ситуаціях метеорологічного походження» та свято «Осінній бал» , Тимошенко Ю.М. – Свято книги, Бєлєвцова О.І. – гра-тренінг «Формула професій», Єрмакова Л.С. – усний журнал «Протидія боулінгу в дитячому середовищі», Челомбитько Д.С – спортивні змагання «Спритні та сильні», Ладовською О.О. – Прес-шоу «На порозі екологічної катастрофи», ситуаційна гра «Пустощі і кримінальна відповідальність», Мазняк Г.В. – Інтелектуальна гра «Що? Де? Коли? «Закон і ми»
Для виховання любові до рідного краю, створення умов для розвитку творчих здібностей учнів, розширення світогляду дітей завдяки вивченню національних традицій у другому семестрі також були проведені наступні виховні заходи: обряд Стрітення (Пивоварова К.Ю.), гра-подорож «Мандруємо країною» (Мороховська Н.І.), свято «Обжинки», конкурс українських веснянок «Весну-красну ми вітаємо!» (Коленко О.Д.), театральна вистава «Традиції мого народу – Масляна» (Мазняк А.В.), брейн-ринг «Живи, Україно, живи для краси!» (Нестеренко Г.В.), Концерт воєнної пісні до Дня памяті та примирення,
Робота з національно – патріотичного виховання дітей є пріоритетною в закладі і у першу чергу спрямована на формування в учнів розуміння єдності і цілісності України. Проведені заходи формували в учнів готовність брати на себе відповідальність, самовіддано розбудовувати країну як суверенну, незалежну, демократичну, правову, соціальну державу, забезпечувати її національну безпеку, сприяти єдності української політичної нації та встановленню громадянського миру й злагоди в суспільстві.
У навчальному закладі проводилася певна робота щодо виховання у молодого покоління поваги до Конституції України, державних символів, любові до рідної землі, української мови, національної культури та традицій.
Протягом року працював музей-комплекс, у якому проводилися тематичні екскурсії та заходи.

* Стан розвитку учнівського самоврядування

На виконання Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини», затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.08.2015 №881-р, Міністерством освіти і науки в 2015/2016 навчальному році в закладі продовжувалася робота, спрямована на формування соціальної активності та громадянської самосвідомості молоді через розвиток органів учнівського самоврядування.
Виховна система школи передбачала наявність органів загальношкільного самоврядування у кожному класному колективі окремо. Модель учнівського самоврядування Кочетоцької ЗОШ І-ІІІ ступенів цілеспрямована, конкретизована, систематизована і прогнозована за наслідками діяльності школярів. Метою учнівського самоврядування є формування особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією, яка забезпечує комплексний виховний вплив на учнів шляхом залучення їх до активної участі у вирішенні важливих питань класу та школи, в залученні всіх членів шкільного колективу до планування, організації, контролю й підбиття підсумків виховної, навчальної та суспільно-корисної діяльності.
Основні завдання органів учнівського самоврядування:
– забезпечення і захист прав та інтересів учнів;
– забезпечення виконання учнями своїх обов’язків;
– сприяння навчальній та творчій діяльності учнів;
– створення різноманітних учнівських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами.

Структура учнівського самоврядування Кочетоцької ЗОШ І-ІІІ ступенів

Школа «Лідер» – це актив школи, який керується Положенням, координує роботу ДШО «Лідер» та ДШО «Барвінчата». Членами школи «Лідер» є командири класів та їх заступники: Сайко Дар’я, Тарасенко Анастасія (5-А), Коваленко Гліб, Плотніков Олексій (6-А), Мазняк Дмитро, Кормілець Анрина (7-А), Даценко Поліна, Бєлєвцова Діана (8-А), Ковалик Анна, Колесниченко Валерія (9-А), Харковий Вадим (11-А)
Засідання з активом школи «Лідер» проводились відповідно до плану роботи.
Співдружність секторів, які діють у школі, дозволяє урізноманітнити і конкретизувати функції самоврядування, дає можливість кожному учневі знайти саме свою справу, яка йому ближча за інтересами, здібностями нахилами .
У 2018/2019 навчальному році учнівським самоврядуванням було проведено велику роботу по залученню учнів до активного громадського шкільного життя, з виявлення і розвитку в учнів здібностей до різних видів позаурочної діяльності .
Президентом учнівського самоврядування є учениця 11-А класу Костенко Ілона. Секретар Колесниченко Валерія (9-Акл).
Працювало 3 сектори, кожен з яких відповідав за роботу певного напрямку.
Відповідно були обрані члени секторів.
– Учбовий сектор: Бикова Віолета (5-А), Литвин Владислав (6-А), Горбунова Софія (7-А), Кизим Данило (8-А)
– Сектор «Коло ідей»: Костенко Альона та Тарабіна Руслана (7-А кл), Даценко Поліна (8-А кл).
– Сектор здоров’я: Левченко Богдан (18-А кл) Бородін Євген, Корнієнко Іван (9-А кл)
Під керівництвом сектору «Коло ідей» проводилися культурно – масові заходи в школі. Члени комісії працювали над складанням сценаріїв свят, вечорів, естетичним оформленням сцени. Члени сектору брали участь у
загальношкільних заходах:
– День учителя;
– Флеш – моб до Дня Миру «Ми за мир»
– День Святого Миколая;
– Благодійний ярмарок до Дня святого Валентина;
– Фото-конкурс «Знайди другу половинку»
– Лінійка-реквієм «Чорнобиля гіркий полин»;
– Флеш – моб до Дня Європи «З Україною в серці»;
– Гра-подорож «Країною Барвінковою» для учнів початкової школи;
– Селищний мітинг до Дня перемоги над нацизмом у ІІ Світовій війні в Україні;
– Флеш – моб «Одягни вишиванку»
– Участь у районній виставці малюнків «Соборна – значить єдина!»
– Свято «Останній дзвоник»
районних заходах:
– Районний етап Всеукраїнського фестивалю екологічних агітбригад (ІІ місце)
– Районний етап Всеукраїнського фестивалю Дружин юних пожежних рятівників (ІІ місце);
– Районний етап інтелектуальної гри для старшокласників «Що? Де? Коли?» (ІІ місце)
– Конкурс туристичної пісні (Імісце)
– Військово-патріотична гра «Джура».
«Сектор здоров’я» допомагав у організації спортивних заходів в школі. Також сприяв участі у спортивних змаганнях в районі:
– Малі олімпійські ігри;
– Турнір з шахів;
– Турнір з баскетболу та футболу;
– Районна Спартакіада серед допризовної молоді.
Також протягом року працювала дитяча організація «Барвінчата» для учнів 1-4 класів, яка є складовою загальної організації «Лідер». Командиром організації було обрано Тимошенко Данила.
До складу дитячої організації входять такі сектори:
– Сектор «Зірковий трамплін»
– Сектор «Всезнайко»
– Сектор «Юний олімпієць»
Кожного місяця, проводилися бесіди, тренінги, різноманітні ігри, КВЕСТИ: «Що означає бути людяним», «Дбай про інших», «Чемність – запорука успішності», «Казкова алея».
Протягом року всі члени учнівського самоврядування сумлінно виконували обов’язки. Барвінчата вчилися бути ініціативними, відстоювати власну думку, формувати активну громадянську позицію.

Управління навчальним закладом
Якість планування та контролю
* Концепція розвитку навчального закладу
Концепція розвитку навчального закладу на 2013-2018 роки відповідає вимогам державної політики в галузі освіти, розроблена на підставі сучасних нормативно-правових актів, аналізу діяльності закладу, передбачає планування роботи школи, визначає модель випускників школи І-ІІІ ступенів. Концепція характеризується реальністю поставлених цілей, орієнтацією на кінцевий результат, визначаються критерії результативності діяльності, науково-методичне забезпечення та умови її реалізації. Такий підхід навчання дає можливість створити школу особистісного розвитку і самовдосконалення. Провідні ідеї концепції відображають пріоритетні цілі і задачі розвитку школи:
 виховання громадянина України;
 формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
 виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка учнів до подальшої освіти і трудової діяльності;
 виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності;
 виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів.
Згідно чинного законодавства у школі систематично проводяться засідання Ради школи, до складу якої у рівній кількості входять представники педагогічного, учнівського колективів та батьківської громади. На засіданнях Ради розглядаються нагальні проблеми у розрізі вимог Міністерства освіти і науки України. Батьки, учнівська молодь знайомляться із законодавчою базою, обласними, районними програмами з урегулювання правового простору всіх учасників навчально виховного процесу. На засіданнях педагогічної ради школи розглядаються питання про зміцнення виховного потенціалу школи, організації культурного дозвілля учнів. Питання оздоровлення дітей за державні та батьківські кошти, харчування дітей, послуги для дітей пільгових категорій розглядаються на порядку денному щорічно.

* Планування діяльності навчального закладу
Планування діяльності школи здійснюється відповідно на підставі ст. 53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про загальну середню освіту», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, чинного Положення про загальноосвітній навчальний заклад, тощо.
Перспективний, річний, Робочий навчальний плани утілюють конкретні дії педагогічного колективу, спрямовані на реалізацію концепції «Нової української школи», заснованої на формуванні компетентностей потрібних для успішної самореалізації в суспільстві.
План роботи школи складається з урахуванням перспективного плану роботи, рішень і рекомендацій, колегій районного відділу освіти. Планування здійснюється на основі реальності, доцільності, комплексності. Усі складові плану пов’язані між собою та чітко скоординовані.
Робочий навчальний план закладу на 2018/2019 навчальний рік складено на основі Освітніх типових програм, рекомендованих МОНУ. Враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів, матеріальну базу кабінетів у старшій школі у 11 класі навчання організовується за ¬¬¬¬¬¬¬¬універсальним профілем.

* Упровадження інноваційних технологій в управління закладом, інформаційне забезпечення діяльності закладу
Педагогічний колектив закладу ознайомлений з нормативно – правовою базою, що регламентує інноваційну діяльність закладу, спрямовує свою роботу на формування в учнів стереотипів здоров’язберігаючої та здоров’яформуючої поведінки, підвищення рівня ціннісної орієнтації на здоров’я серед учнів, батьків; створення умов для збереження та зміцнення здоров’я учнів;
Впровадження інноваційних технологій забезпечується вибором теми, над якою працює колектив закладу: «Формування соціально зрілої особистості шляхом впровадження інноваційних технологій навчання, виховання й управління школою». Реалізація теми здійснюється через діяльність, спрямовану на підвищення педагогічної майстерності вчителів з одного боку і якості навчання учнів з іншого.
– використання інформаційно – комунікативних технологій в управлінській діяльності;
– проведення кваліметричних методів вивчення професійної підготовки учителів, які атестуються;
– проводиться моніторинг рівня навчальних досягнень учнів школи;
– контроль професійної діяльності вчителів через портфоліо;
– розширення інформаційного та управлінського поля адміністрації школи здійснюється через сайт школи;
– взаємозв’язок з освітніми керівними установами ведеться через електронну пошту;
– нові форми проведення педрад, шкільних методичних об’єднань , науково – практичних семінарів (круглі столи, презентації, ділова гра, тренінги).
Інтерактивні технології застосовуються в різних формах організації управлінського процесу (засіданнях, нарадах, зборах).
Принципи управління та керівництвом школою лежать в основі змісту організації і методів управління закладом. Чітке дотримання цих принципів забезпечує високий рівень керівництвом навчально виховним процесом, належну якість контролю за роботу кожного працівника школи. Методи управління школою значною мірою визначають успіх в управлінні. В управлінні Кочетоцької ЗОШ І-ІІІ ступенів застосовуються організаційно – педагогічні, та соціально –психологічні методи.
* Якість внутрішньошкільного контролю
Внутрішньошкільне керівництво в закладі передбачається відповідними розділами перспективного та плану роботи школи, тижневим плануванням адміністрації, планами роботи шкільних методичних об’єднань. В розділі плану «Контрольно – аналітична діяльність адміністрації школи», перспективного плану роботи школи, розроблений графік внутрішньошкільного контролю. Ефективність системи контролю забезпечується наявністю мети, змісту, форм, методів і результатів, а також єдністю кадрового, нормативно-правового, матеріально – технічного забезпечення. Основними методами контролю є відвідування та аналіз уроків, позакласних заходів, виконання навчальних планів і програм, ведення шкільної документації, бесіди з учителями, учнями і батьками, анкетування учителів, учнів та їх батьків з наступним аналізом. З вищезазначених питань в школі є аналітичні матеріали, довідки та накази. Двічі на рік аналізується виконання освітніх програм, за результатами видаються накази. Облік виконання програм ведеться в класних журналах. Двічі на рік проводяться співбесіди з учителями щодо виконання робочого навчального плану і програм. Слід звернути увагу на конкретність винесених рішень, про що свідчать накази по школі, рішення засідань педагогічної ради, методичної ради, засідань методичних об’єднань школи.
Об’єктами внутрішньошкільного контролю в закладі є такі види освітньої діяльності:
 виконання всеобучу;
 стан викладання навчальних предметів, виконання планів виховної роботи;
 рівень навчальних досягнень учнів;
 якість ведення шкільної документації;
 виконання програм і передбаченого програмного мінімуму;
 робота шкільних методичних об’єднань;
 розроблений план внутрішньошкільного контролю та перспективний план вивчення стану викладання предметів.

* Ведення ділової документації
Ведення ділової документації відбувається згідно чинних нормативних документів.
Видано наказ, у якому, згідно з функціональними обов’язками, членам педагогічного колективу доручено ведення тієї чи іншої документації відповідно до Номенклатури справ. Ділові документи, згідно з номенклатурою справ зберігаються у спеціальних шафах та сейфі, дотримується термін зберігання.
До алфавітної книги щорічно заносяться дані про прийом та вибуття учнів.
Занесення прізвищ учнів здійснюється в алфавітному порядку, ведеться порядкова нумерація для кожної літери. Порядковий номер запису учнів відповідає номеру його особової справи. Внаслідок зміни місця проживання, переведення до іншого навчального закладу, закінчення школи здійснюється відрахування учнів, що підтверджується наказом по закладу. Щорічно станом на 05 червня та 05 вересня підбиваються підсумки зарахування та вибуття учнів.
До особових справ учнів занесені загальні відомості про учнів, підсумкові бали за кожний клас.
Класні журнали зберігаються в у методичному кабінеті в спеціально обладнаній шафі, ведуться за встановленою формою. З боку адміністрації здійснюється контроль за правильністю їх ведення.
У книгах обліку видачі документів про освіту зазначена кількість одержаних і виданих свідоцтв про базову середню освіту та атестатів про повну загальну середню освіту із зазначенням їх номерів.Усі графи заповнюються відповідно до форм. Виставлені бали відповідають даним класних журналів.
Дані про видачу золотих та срібних медалей занесені до книги обліку і видачі золотих і срібних медалей.
У книзі обліку особового складу педагогічних працівників заповнення всіх граф ведеться відповідно встановленої форми, своєчасно вносяться зміни.
У книзі протоколів педагогічної ради зазначені питання, які виносяться на педагогічну раду, фіксуються прийняті рішення.
Книга обліку трудових книжок педпрацівників ведеться відповідно до форми.
В журналі обліку пропущених і замінених уроків всі графи заповнюються відповідно до форми.
Книги наказів ведуться в електронному вигляді, містять всі необхідні накази.
Журнали обліку вхідної та вихідної кореспонденції, книги записів наслідків внутрішньошкільного контролю ведуться згідно вимогам.
Нормативні документи ведуться в повному обсязі, оформлені чітко, охайно. Дотримується термін їх зберігання.

* Взаємодія з органами місцевого самоврядування, громадськістю (радою, учнівським комітетом, батьківським комітетом навчального закладу та ін.)
Адміністрація закладу взаємодіє з органами місцевого самоврядування, Кочетоцькою селищною радою, голова – Світайло О.С., у межах їх повноважень, радою школи, голова ради – Меденець О.В. органом учнівського самоврядування дитячою шкільною організацію «Лідер». Управлінська структура на рівні школи представлена адміністрацією, а також загальношкільною конференцією. Щорічно директор закладу звітує перед громадськістю про стан навчально-виховної, методичної роботи, фінансово-господарської роботи.
Керівництво закладу тісно співпрацює з батьківською громадськістю та дільничним інспектором.
Разом з представниками селищної ради та дільничним інспектором проводяться дні правових знань, тижні безпеки життєдіяльності, рейди-перевірки житлово-побутових умов дітей пільгового контингенту.
Спільно з батьківським комітетом проводиться обстеження умов проживання дітей пільгового контингенту, дітей з сімей, які потрапили у складні життєві ситуації (наявні акти).
Зовнішніми партнерськими зв’язками охоплені 24 організаціями та установами району та області.
Суб`єкти навчального процесу школи :
Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди;
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;
Харківський аерокосмічний університет ім. Г.Жукова;
Харківський регіональний інститут державного управління національної академії державного управління при Президенті України;
Харківський національний економічний університет;
Харківська державна зооветеринарна академія;
Українська інженерно – педагогічна академія;
Чугуєво – Бабчанський лісний коледж;
Харківський медичний коледж;
Вовчанський медичний коледж;
Харківський машинобудівний коледж;
Чугуївський професійний ліцей;
Чугуївський аграрний професійний ліцей.
Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів і працівників закладу
Створення умов для забезпечення прав і свобод учасників освітнього процесу. Забезпечення соціальної підтримки дітей – сиріт, дітей з малозабезпечених сімей та інших учнів із соціально вразливих категорій
У закладі створюються всі умови для забезпечення прав і свобод учасників
навчально-виховного процесу.
У роботі з даного питання школа керується нормативними документами:
Конституція України;
Закон України «Про загальну середню освіту»;
• Закон України «Про мови»;
• Закон України «Про охорону праці»;
• Декларація прав дитини;
• Закон «Про охорону дитинства»;
Закон «Про попередження насильства в сім’ї»;
• Конвенція про права дитини;
Закон України «Про освіту»;
Комплексна програма профілактики злочинності;
Програма правової освіти населення;
Програма роботи з обдарованою молоддю.
Адміністрація школи дотримується прав учасників освітнього процесу, визначених у нормативно-правових актах, угодах, посадових обов’язках. Відсутні діти, які не відвідують заклад. Порушень прав учасників освітнього процесу школи не було.
Система навчально-виховної роботи ґрунтується на основі різноманітних видів продуктивної діяльності учнів: навчання – праця – дозвілля, що забезпечує формування стійкої позитивної спрямованості кожної особистості, орієнтуючи її на справу, спілкування, виховання гуманістичних ідеалів та моральних принципів на основі знання своїх прав як учасників навчально-виховного процесу.
Учні проінформовані про насильство, яке існує у відносинах між підлітками та членами сімей, та ознайомленні з телефонами довіри служб району, поліції та шкільної служби (телефони вивішені на стенді).
Основними напрямами роботи щодо забезпечення соціальної підтримки дітей пільгових категорій є виявлення, облік і створення умов для їхнього навчання, виховання та розвитку.
Складено соціальний паспорт школи станом на 05.09.2019 року, він виглядає таким чином:
1. Сиріт-1
2. Позбавлених батьківського піклування -0
3. Напівсиріт – 5
4. Дітей-інвалідів – 0
5. Дітей, які мають пільги в зв’язку з наслідками аварії на ЧАЕС -1
6. Багатодітних сімей – 2
7. Дітей з багатодітних сімей – 4
8. Дітей з сімей одиноких матерів – 2 (2 сім`ї)
9. Діти, батьки яких інваліди – 2
10. Дітей з малозабезпечених сімей – 5
Безкоштовно харчуються в шкільній їдальні – 64 учня.
12. Дітей, які стоять на внутрішкільному обліку – 0
13. Дітей, які стоять на обліку у відділенні поліції у справах неповнолітніх – 0
14. Сім’ї, які опинилися у складних життєвих обставинах – 2.
З метою створення сприятливих умов для дітей пільгових категорій заплановано у розділі «Заходи щодо соціального захисту учнів та виконання Закону України «Про охорону дитинства».Також заплановані заходи щодо забезпечення життя та здоров’я учнів та співпрацівників в розділі «Виконання Закону України «Про охорону праці», Охорона життя і здоров’я дітей».
Складено банк даних про дітей пільгових категорій. Діти пільгового контингенту охоплені гуртковою роботою, спортивно-оздоровчою діяльністю, що відображено в плані роботи школи та в планах виховної роботи класних керівників.
Обов’язки щодо питань соціального захисту розподілені між членами адміністрації. Призначено громадського вихователя з охорони дитинства.
Учням надається безкоштовне харчування, матеріальна допомога, щорічне оздоровлення в дитячому оздоровчому таборі «Орлятко» та оздоровчих таборах області.
Усі учні пільгових категорій продовжують навчання з метою одержання базової та повної загальної середньої освіти.

Організація медичного обслуговування учнів та педагогічних працівників
В школі один раз на рік проводиться медичний огляд всіх дітей лікарями-спеціалістами (педіатром, хірургом, невропатологом, окулістом, отоларингологом, стоматологом). Згідно з календарем проводиться щеплення. Педагогічні працівники закладу та техперсонал один раз на рік проходять профілактичне медичне обстеження.
Аналіз організації медичного обслуговування свідчить про те, що наявність медичного кабінету у школі при відсутності медичної сестри у штатному розкладі не відповідає нормативним вимогам. Медичне обслуговування учнів здійснюють лікарі та медичні сестри Кочетоцької лікарні.

Організація харчування
У школі створені необхідні умови для організації харчування учнів, яке здійснюється їдальнею школи, що знаходиться у підпорядкуванні об’єднання шкільних їдалень відділу світи. Об’єднання забезпечує завезення продуктів та здійснює систематичний контроль за дотриманням норм харчування. Приміщення для харчування відповідає санітарно-гігієнічним нормам. Діти 1-го класу та діти пільгових категорій одержували безкоштовне гаряче харчування згідно затвердженим спискам та графіком харчування. Решта учнів школи харчуються за батьківські кошти.
Щорічно працівниками школи, учнями та батьками здійснюються заходи щодо забезпечення гарячого харчування учнів: проводиться заготівля овочів та фруктів (картопля, цибуля, консервування та сушка фруктів, засолка овочів), ремонт приміщення харчоблоку та овочесховища, обладнань та механізмів, поповнення посудом та інвентарем.
Робітники харчоблоку та їдальні дотримуються санітарно – гігієнічних умов функціонування шкільної їдальні.
Щоденно адміністрацією закладу здійснюється контроль за харчуванням учнів. Щодня знімається бракераж сировини й готової продукції, що реєструється у відповідних журналах.
Стан дитячого травматизму. Забезпечення умов для збереження здоров’я учнів
У плані роботи школи в наявності розділ з охорони здоров’я та безпеки життєдіяльності. Дане питання постійно розглядається на нараді при директорові, педрадах, методичному об’єднанню класних керівників, загальношкільних та класних батьківських зборах. Вивчається стан роботи педагогічного колективу з попередження дитячого травматизму, підсумки вивчення якого відображається в наказах по школі за семестр, за рік.
Учителями – предметниками проводиться профілактична робота з попередження дитячого травматизму під час проведення лабораторних, практичних робіт, занять на уроках фізичного виховання. Ведуться записи індивідуальних бесід з учнями відповідно до календарного планування з предметів: хімія, біологія, фізика, фізична культура, інформатика, трудове навчання,технології.
Щорічно вивчається стан навчання та рівень навчальних досягнень учнів з предмету «Основи здоров’я», «Захист Вітчизни», «Фізичної культури». Ведеться робота з профілактики дитячого травматизму. Класними керівниками та учителями початкової школи проводяться бесіди з правил безпечного користування газом, безпеки користування електроприладами, при поводженні з джерелами струму, з правил безпеки з вибухонебезпечними предметами, з правил безпеки на воді, попередженню отруєння дітей, з протипожежної безпеки, з правил дорожнього руху, поточні бесіди з профілактики всіх видів дитячого травматизму. Результати проведених бесід фіксуються в класних журналах, журналах інструктажів.
Напередодні канікул та в разі необхідності класними керівниками проводяться додаткові бесіди під розпис та видаються пам’ятки.
Проводяться зустрічі, бесіди, лекції з працівниками МНС. Питання стану роботи з профілактики дитячого травматизму заслуховуються на засіданнях педради, двічі на рік видається наказ з даного питання.
В закладі кожного року проводиться місячник «Увага! Діти на дорозі!» (вересень).
Випадків травмування під час проведення уроків не зареєстровано.
У закладі створено систему профілактичних та оздоровчих заходів для збереження здоров’я учнів.

Стан фізичного виховання (фізично – оздоровчі заходи, спортивно – масова робота тощо)
Фізичний розвиток школярів здійснюється відповідно до планування спортивно-масових заходів навчального закладу. На базі школи є спортивна зала, спортивний майданчик, футбольне поле.
Учні закладу беруть активну участь у районних спортивних заходах.
Учні пільгового контингенту охоплені спортивно-масовою роботою.

Організація відпочинку та оздоровлення учнів, педагогічних працівників
Організація дозвілля учнів є системною та планомірною.
Щорічно працює дитячий оздоровчий табір з денним перебуванням на базі закладу «Чемпіон», в якому оздоровлювались 25 учнів школи.
Нараховується преміальна виплата працівникам згідно розробленого положення про преміювання та в межах ст.57 Закону України «Про освіту», матеріальна допомога на оздоровлення, діти вчителів та працівників навчального закладу отримують путівки до дитячих таборів.
Виходячи з вищезазначеного, можна дійти висновку, що проблема, над якою працює колектив школи «Формування соціально зрілої особистості шляхом впровадження інноваційних технологій навчання, виховання й управління школою» реалізована.
У 2019/2020 навчальному році заклад буде працювати за темою «Нова українська школа – запорука створення інноваційного освітнього середовища»

Головні завдання на 2019/2020 навчальний рік:
1. Продовжити роботу, спрямовану на реалізацію державної політики в галузі освіти відповідно до Конституції України та Законів України, актів Президента і Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України, наказів та розпоряджень органів управління освітою різних рівнів.
2. Удосконалювати професійний та методичний рівень педагогічних кадрів через підвищення ролі курсової підготовки, атестації, участі у професійних конкурсах, зміцнення зв’язку з наукою та впровадження прогресивних педагогічних технологій.
3. Здійснювати в контексті особистісно орієнтованої освіти диференційований та індивідуальний підходи навчання та виховання.
4. Інтенсифікувати освітній процес шляхом подальшого впровадження інформаційних технологій, використання комп’ютерної техніки.
5. Активізувати роботу методичних об’єднань щодо створення друкованих робіт та розповсюдження власного педагогічного досвіду.
6. Забезпечити належні умови для навчання та виховання дітей шкільного віку, що мешкають у мікрорайоні школи.
7. Створити оптимальні санітарно-гігієнічні умови для забезпечення й охорони здоров’я дітей, виконання умов техніки безпеки, попередження дитячого травматизму. 8. Сприяти підвищенню професійної компетентності вчителів для впровадження основних положень Концепції Нової української школи; визначенню перспективи роботи педагогічного колективу з формування в учнів ключових компетентностей