Методична робота

НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ
Завдання:
• спрямувати зміст форм методичної роботи на виконання Закону України «Про освіту», Національної доктрини розвитку освіти України;
• сприяти розвитку особистості вчителя;
• забезпечити безперервне навчання вчителів, підвищення їхньої кваліфікації і педагогічної майстерності;
• забезпечити реалізацію особистісно зорієнтованих технологій, інтерактивних технологій навчання й виховання в усіх елементах структури педагогічного процесу.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАД МЕТОДИЧНОЮ ТЕМОЮ
«ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДУ В УМОВАХ УПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ДЕРЖАВНИХ СТАНДАРТІВ ПОЧАТКОВОЇ, БАЗОВОЇ ТА ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ»

ПЛАН РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ
Перше засідання Вересень
1. 1. Аналіз методичної роботи за 2017/2018 навчальний рік та завдання на 2018/2019 н. р.
2. Про організацію роботи над методичною темою
«Формування професійної мобільності педагогічних працівників закладу в умовах упровадження нових державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти»
3. Розподіл обов’язків між членами методичної ради.
4. Визначення змісту, форм і методів підвищення кваліфікації педагогів у
2018/2019 навчальному році.
5. Схвалення планів роботи шкільних методичних об’єднань, методичної ради, затвердження планів роботи вчителів, постійно діючих семінарів. Голова методичної ради
Друге засідання Жовтень
2. 1. Концепція Нової української школи.
2. Про участь вчителів школи у Всеукраїнському конкурсі „Учитель року”.
3. Про підготовку учнів до участі у Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт слухачів МАН, предметних конкурсах, турнірах.
4. Розгляд та погодження методичних доробок вчителів школи, які підготовлені до друку.
5. Різне Голова методичної ради
Третє засідання Грудень
3. 1.Про роботу ШМО над реалізацією методичної теми школи.
2. Підсумки моніторингу рівня навчальних досягнень учнів за І семестр 2018/2019 н.р.
3. Про участь учителів у районних освітніх проектах.
4. Про проведення фестивалю педагогічної майстерності та творчих звітів учителів, які атестуються. Голова методичної ради
Четверте засідання Квітень
4. 1. Освітні інновації в сучасній школі..
2. Про рівень самоосвітньої роботи вчителів над реалізацією індивідуальних методичних тем.
3. Аналіз курсової підготовки педагогічних працівників та планування проходження курсів підвищення кваліфікації на 2019 рік..
4. Звіт про роботу методичних об’єднань вчителів. Голова методичної ради, керівники ШМО
П`яте засідання Травень
5. 1.Оцінка результативності методичної роботи у 2018/2019 н.р.
2. Підсумки атестації педагогічних працівників. .
3. Про результати роботи з обдарованими дітьми.
4. Обмін думками та пропозиціями щодо планування методичної роботи на 2019/2020 н.р. Голова методичної ради, керівники ШМО
МЕТОДИЧНІ ДЕКАДИ

1. Методичний диспут-тренінг на тему «Мій творчий шлях у школі» Листопад ЗНВР, керівники ШМО, учителі-предметники
2. Круглий стіл «Педагогічна творчість: її стимули і можливості»
Березень ЗНВР, атестаційна комісія, учителі-методисти

ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ

1.1. НУШ ключові компетентності.
2. Українська школа майбутнього твориться уже сьогодні.
3. Виховувати дитину як громадянина країни, національно свідомого, життєво і соціально компетентного, здатного здійснювати самостійний вибір і приймати відповідні рішення у життєвих ситуаціях. Жовтень Мороховська Н.І., Меденець О.В., Ладовська О.О.
2 1. «Формування потреби вихованців в саморозвитку та самовдосконаленні через упровадження інноваційних освітніх технологій»
2. Компетентний учитель – запорука реалізації компетентного підходу до сучасного освітнього процесу.
3. Використання інноваційних методів навчання на уроках української мови та літератури.
Лютий  Нестеренко Г.В., Єрмакова Л.С.

Бєлєвцова О.І.